Fazer Geisha & Recolor –kampanjan säännöt.

Geisha värityskuvat -kampanjan säännöt

JÄRJESTÄJÄ
Fazer Makeiset Oy, y-tunnus 0728786-8, osoite: PL 4, 00941 Helsinki (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”Fazer”).

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?
Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa, Ruotsissa ja Virossa asuvat, vähintään yli 16-vuotiaat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN?
Kampanja alkaa 18.1.2018 ja päättyy 15.2.2018. Voit osallistua kampanjaan värittämällä Geishan tarjoaman värityskuvan Recolor-applikaatiossa ja jakamalla sen Instagramissa tai Twitterissä tunnisteilla #FazerGeisha ja @fazersuomi Instagram tai Twitter -tilisi profiilin tulee olla julkinen. Osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan Geisha -tuotepalkintoja yhteensä 20 kappaletta. Yhden palkinnon arvo on n. 10 euroa. Voittajat arvotaan viimeistään 28.2.2018

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti heidän käyttämäänsä sosiaalisen mediaa yksityisviestillä. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon 5 päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fazerilla on oikeus arpoa uusi voittaja. Palkinnot toimitetaan voittajille postitse.

Fazerilla on oikeus julkaista voittajan/voittajien etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta Fazerin sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Fazer vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta Suomessa.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä sään-nöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottami-seen.

OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN
Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kampanjaan toimitta-mansa materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa, että Kampanjamateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immate-riaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen.

Osallistumalla kampanjaan toimittamalla Kampanjamateriaalin Recolorin kampanjasivun kautta tai lisäämällä Kampanjamateriaaliin tunnisteet @fazersuomi ja #FazerGeisha osallistuja antaa Fazerille ilman eri korvausta rajoitetun käyttöoikeuden Kampanjamateriaaliin. Tämän käyttöoikeuden nojalla Fazerilla on oikeus käyttää Kampanjamateriaalia kampan-jan markkinoinnin yhteydessä sosiaalisen median kanavissa ja Fazerin verkkosivuilla. Kaikkeen muuhun Kampanjamateriaalin käyttöön kysymme aina erikseen luvan osallistujalta.

MUUT EHDOT
Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Fazer ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Kampanja ei ole Instagramin tai Twitterin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima. Kam-panjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan kyseisten sosiaalisen median palvelujen käyttöehtoja ja sääntöjä.

Kampanja ei millään tavalla liity Instagramiin tai Twitteriin. Osallistujat vapauttavat Instagramin ja Twitterin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.