Tutustu kampanjan sääntöihin alla.

JÄRJESTÄJÄ
Fazer Makeiset Oy, y-tunnus 0728786-8, osoite: PL 4, 00941 Helsinki (jäljempänä ”Järjes-täjä” tai ”Fazer”).

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?
Kampanjaan voivat osallistua kaikki vähintään yli 16-vuotiaat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN?
Kampanja alkaa 01.03.2019 ja päättyy 31.3.2019. Voit osallistua kampanjaan kampanjasi-vustolla osoitteessa https://www.fazer.fi/kismetin-uusi-sana/ tai kommentoimalla Kismet uusi sana -kampanjaan liittyvää postausta Fazer Suomen Facebookissa tai Instagramissa. Osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan laatikollinen Kismet-patukoita. Pal-kinnon arvo on noin 20 euroa. Voittaja arvotaan viimeistään 15.4.2019

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti joko hänen kampanjasivulla ilmoitta-maansa yhteystietoon tai yksityisviestinä sosiaalisessa mediassa. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon viiden päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fazerilla on oikeus arpo uusi voittaja. Palkinnot toimitetaan voittajalle postitse.

Fazerilla on oikeus julkaista voittajan etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikka-kunta Fazerin sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luo-vuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallistu-jan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fazerin tietosuojaselosteesta.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Fazer vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osal-listumisesta tähän kampanjaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä sään-nöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä joh-tuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottami-seen.

OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN
Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kampanjaan toimitta-mansa materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse tai mikäli Kampanjamateriaalin on luonut kolmas taho (esim. valokuvaaja), saanut tältä suostumuksen osallistua Kampanjamateri-aalilla kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti. Osallistuja vakuuttaa, että Kampanjamate-riaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immate-riaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen.

Osallistumalla kampanjaan toimittamalla Kampanjamateriaalin kampanjasivun kautta tai kommentoimalla Kismet uusi sana -aiheista postausta Fazer Suomen sosiaalisen median kanavassa osallistuja antaa Fazerille ilman eri korvausta vapaan ja täyden käyttöoikeuden Kampanjamateriaaliin.

MUUT EHDOT
Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Fazer ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saata-vuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Kampanja ei ole Facebookin ja Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan kyseisten so-siaalisen median palvelujen käyttöehtoja ja sääntöjä.

Kampanja ei millään tavalla liity Facebookiin. Fazer kerää kampanjan yhteydessä osallis-tujan henkilötietoja edellä kuvatulla tavalla, ei Facebook. Osallistujat vapauttavat Face-bookin ja Instagramin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaati-muksista.